Katedra Fizjoterapii
Zakład Medycyny Fizykalnej

Katedra Fizjoterapii
Zakład Medycyny Fizykalnej

Katedra Fizjoterapii
Zakład Medycyny Fizykalnej

Informacje o Zakładzie

  

Zakład Medycyny Fizykalnej został powołany do istnienia w 2012 roku.

W ramach Zakładu realizowane są następujące zajęcia dydaktyczne:

Zakład Medycyny Fizykalnej mieści się w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowiach w pokoju numer 314.

 

 

Działalność naukowa (Informacje o pracy naukowej Zakładu)

Zakład Medycyny Fizykalnej w zakresie działalności naukowej współpracuje z:

 

Realizacja badań statutowych:

Pracownicy

Informacje o pracownikach Zakładu
 

prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń (e-mail: ksieron@sum.edu.pl) (profesor badawczo-dydaktyczny) (Kierownik Zakładu Medycyny Fizykalnej) 
Prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 2000 roku, uzyskując tytuł i dyplom lekarza. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, gastroenterologii oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Posiada uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, a także odbyła szkolenie podstawowe dla kandydatów na biegłych sądowych. Działalność naukowa prof. Karoliny Sieroń skupia się na ocenie przydatności klinicznej endoskopii klasycznej i autofluorescencyjnej przewodu pokarmowego, diagnostyce i terapii fotodynamicznej w stanach przednowotworowych i nowotworowych, a także na badaniach klinicznych i doświadczalnych oceniających przydatność terapeutyczną oddziaływania pól elektromagnetycznych, światła i temperatur kriogenicznych w wybranych jednostkach chorobowych. Jako lekarz zajmujący się badaniami sportowców, prowadzi również badania u zawodników trenujących sztuki walki, jak judo czy tajski boks. Prof. Karolina Sieroń stworzyła Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Gastroenterologicznej, w którym pełni funkcję Prezesa. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii. Ponadto, odbyła liczne staże naukowe w wiodących ośrodkach zagranicznych mi.in. w Heidelbergu, Londynie, Bournemouth, Bilbao, Ostrawie.

 

dr n. med. Joanna Witkoś (e-mail: jwitkos@sum.edu.pl) (asystent badawczo-dydaktyczny) 
Fizjoterapeuta i biolog, absolwentka dwóch kierunków studiów wyższych: Rehabilitacji Ruchowej ukończonej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Biologii ukończonej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dodatkowo absolwentka dwuletniego Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dorobek naukowy to kilkadziesiąt publikacji wydanych w języku polskim i angielskim tematycznie korespondujących z fizjoterapią oraz obejmujących zagadnienia wpływu aktywności ruchowej na zmiany fizykochemiczne w organizmie człowieka. Dzięki połączeniu wiedzy z dwóch uzupełniających się dziedzin nauki w publikowanych pracach można zauważyć dokładną analizę i interpretację wpływu zabiegów fizykalnych na procesy biologiczne, w tym również na funkcje immunologiczne organizmu ludzkiego. Dbając o stały rozwój zawodowy regularnie bierze czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz w specjalistycznych kursach zawodowych. Dodatkowo dr Joanna Witkoś posiada doświadczenie w edytowaniu i redagowaniu książek, które zdobyła będąc redaktorem naukowym monografii: Physiotherapy pressing issue of everyday practice, wydanej w roku 2012 w Raleigh, North Carolin. W roku 2014 jak i 2015 uzyskała nagrodę Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności dydaktycznej.

 

dr n. med. Katarzyna Knapik (e-mail: kknapik@sum.edu.pl) (adiunkt dydaktyczny)
W 2017 roku uzyskała stopień naukowy doktora na podstawie rozparawy pt. "Wpływ intensywnej redukcji masy ciała u zawodników uprawiających judo na parametry stresu oksydacyjnego". Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Krioterapii oraz Skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Gastroenterologicznej. Zainteresowania naukowe objemują stres oksydacyjny oraz fizjologię wysiłku fizycznego. Autorka licznych publikacji oraz doniesień naukowych.  

 

dr n. o zdr. Jan Budziosz (e-mail: jbudziosz@sum.edu.pl) (adiunkt dydaktyczny)
W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pt. "Wpływ pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości na równowagę prooksydacyjno–antyoksydacyjną w strukturach ośrodkowego układu nerwowego szczurów". Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Krioterapii oraz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Gastroenterologicznej. Zainteresowania naukowe obejmują stres oksydacyjny oraz zagadnienia związane z medycyną fizykalną.

 

dr n. o zdr. Grzegrz Onik (e-mail: gonik@sum.edu.pl) (adiunkt badawczo-dydaktyczny)
W 2018 roku uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pt. "Wybrane zabiegi fizykalne a parametry reologiczne krwi u chorych z ranami przewlekłymi kończyn dolnych". Zaangażowany w prace Polskiego Towarzystwa Krioterapii (Skarbnik) oraz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Gastroenterologicznej (członek Komisji Reiwzyjnej). Sekretarz Rady Naukowej SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka. Recenzent w czasopiśmie Journal of Orthopedic Research and Therapy oraz International Journal of Environmental Research and Public Health.

 

dr n. o zdr. Weronika Powrosło (e-mail: wpowroslo@sum.edu.pl) (asystent dydaktyczny)
Uczestniczka studiów doktoranckich realizowanych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Organizatorka oraz uczestniczka wielu wydarzeń naukowo-szkoleniowych. Autorka licznych publikacji naukowych. Zaangażowana w prace licznych komisji, zespołów oraz rad Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2021-2022r. Członek Rady Samorządu Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2018-2020 r.

 

mgr Maria Biedal (e-mail: mbiedal@sum.edu.pl) (asystent dydaktyczny)
Fizjoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem. Od 2013 specjalista fizjoterapii. Realizuje się w pracy zarówno w dziećmi, jak i z dorosłymi. Absolwentka licznych kursów doskonalących z zakresu fizjoterapii w neonatologii, ortopedii i zarządzania w ochronie zdrowia. Swoją pracę dzieli pomiędzy pacjentów i pracę dydaktyczną ze studentami. Prywatnie wielbicielka Gwiezdnych Wojen.

 
 
mgr Tomasz Piętka (e-mail: tpietka@sum.edu.pl) (asystent dydaktyczny)
Terapeuta manualny, trener personalny specjalizujący się w treningu medycznym, specjalista odżywiania i suplementacji w sporcie oraz instruktor odnowy biologicznej. Autor książki "Urazy i Kontuzje Treningu Siłowego i Fitness". Fizjoterapeuta Ekstraklasowego klubu koszykówki GTK Gliwice w latach 2018-2022. Szkoleniowiec terapii TECAR. 
 
 
mgr Karolina Jędrzejek 

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników Zakładu Medycyny Fizykalnej dla studentów stacjonarnych 
 

 

 

 

Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii

Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii - tematyka ćwiczeń (jednolite, stacjonarne/niestacjonarne studia magisterskie, IV rok, 8 semestr):

1. Ocena i interpretacja badań RTG
2. Ocena i interpretacja badań MRI i TK
3. Ocena i interpretacja badań USG

 

Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii - tematyka wykładów (jednolite, stacjonarne/niestacjonarne studia magisterskie, IV rok, 8 semestr):

1. Wprowadzenia do diagnostyki obrazowej
2. Badanie RTG, TK, MRI

 

Literatura:

1. Greenspan A, Beltran J. Diagnostyka obrazowa w ortopedii dla lekarza praktyka. Medipage, Warszawa, 2018.
2. Sieroń D. Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii i rehabilitacji. PZWL, Warszawa, 2017.
3. Silvestri E, Muda A, Sconfienza L. Anatomia ultrasonograficzna układu mięśniowo-szkieletowego. Medipage, Warszawa, 2014.

Fizjoterapia w zaburzeniach narządu żucia

Fizjoterapia w zaburzeniach narządu żucia - tematyka ćwiczeń (jednolite, stacjonarne studia magisterskie, IV rok, 8 semestr):

1. Badanie narządu żucia
2. Metody terapeutyczne stosowane w zaburzeniach narządu żucia
3. Ćwiczenia w dysfunkcjach stawu skroniowo-żuchwowego

 

Fizjoterapia w zaburzeniach narządu żucia - tematyka wykładów (jednolite, stacjonarne studia magisterskie, IV rok, 8 semestr):

1. Ogólne pojęcia w rehabilitacji stomatologicznej. Stomatognozja i gnatofizjologia
2. Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego oraz czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupowe
3. Metody diagnostyczne i terapeutyczne w zaburzeniach czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupowych

 

Literatura:

1. Gorzechowski K. Rehabilitacja stomatologiczna. Wydawnictwo KARGO, Białystok, 2016.
2. Majewski S. Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007.
3. Opalko K., Sieroń A. Zmienne pola magnetyczne w stomatologii i okulistyce. Alfa-medica Press, Bielsko-Biała, 2009. 
4. Baron S. Diagnostyka dysfunkcji narządu żucia. Elamed, Katowice, 2012.

Medycyna fizykalna

 

Medycyna fizykalna - tematyka serminariów (jednolite, stacjonarne/niestacjonarne studia magisterskie, I rok, 2 semestr):

1. Fala uderzeniowa. Terapia TECAR
2. Medycyna fizykalna w odnowie biologicznej i medycynie sportowej

 

Medycyna fizykalna - tematyka ćwiczeń (jednolite, stacjonarne/niestacjonarne studia magisterskie, I rok, 2 semestr):

1. Wprowadzenie do elektroterapii, prąd stały i jonoforeza
2. Prądy Traberta, prądy Bernarda (diadynamik)
3. Przezskórna stymulacja TENS, prąd wysokonapięciowy (HVS)
4. Diagnostyka nerwowo-mięśniowa (krzywa I/t)
5. Elektrostymulacja mięśni (prądy Kotza)
6. Prądy interferencyjne

 

Medycyna fizykalna - tematyka zajęć praktycznych (jednolite, stacjonarne/niestacjonarne studia magisterskie, II rok, 4 semestr):

1. Zmienne pola magnetyczne
2. Laseroterapia niskoenergetyczna
3. Hiperbaryczna terapia tlenowa


 Literatura:

1. Medycyna fizykalna w praktyce klinicznej. Kasprzak W, Mańkowska A. PZWL, 2020
2. Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA. Kasprzak W, Mańskowska A. PZWL 2020
3. Fizjoterapia z elementami klinicznymi. Straburzyńska-Lupa A, Straburzyński G. PZWL, 2008
4. Laseroterapia. Skrypt dla studentów fizjoterapii. Sieroń-Stołtny K (red). Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice: 2013.
5. Medycyna fizykalna - wybrane zagadnienia. Skrypt dla studentów fizjoterapii. Sieroń-Stołtny K (red). Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Katowice: 2014.

 

Kliniczne podstawy fizjoterapii w: Reumatologii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w: Reumatologii  - tematyka zajęć praktycznych (jednolite stacjonarne/niestacjonarne studia magisterskie, II rok, 4 semestr):

1. Reumatoidalne zapalenie stawów
2. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

 

Kliniczne podstawy fizjoterapii w: Reumatologii  - tematyka seminarium (jednolite stacjonarne/niestacjonarne studia magisterskie, II rok, 4 semestr):

1. Zapalne układowe choroby tkanki łącznej: twardzina układowa, toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
2. Entezopatie
3. Choroba zwyrodnieniowa stawów

 

Kliniczne podstawy fizjoterapii w: Reumatologii  - tematyka wykładu (jednolite stacjonarne/niestacjonarne studia magisterskie, II rok, 4 semestr):

1. Wprowadzenie do reumatologii, podział chorób reumatologicznych
2. Diagnostyka chorób reumatycznych.

 

Literatura: 

1. Szczeklik A red. Choroby Wewnętrzne. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2012.
2. Puszczewicz M red. Reumatologia Warszawa: Medical Tribune Polska, 2010.

Regulamin zajęć

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

realizowanych w Zakładzie Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

  1. Warunkiem zaliczenia semestru, roku i dopuszczenia do zaliczenia z oceną lub egzaminu z zakresu tematów w ramach przedmiotów prowadzonych przez Zakład Medycyny Fizykalnej jest czynny udział w wykładach, ćwiczeniach, seminariach i zajęciach praktycznych.
  2. Student zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z tematami przedstawionymi na tablicy ogłoszeń mieszczącej się bądź zamieszczonymi na stronie internetowej Zakładu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć i listą dziekańską studentów.
  3. Student zobowiązany jest do przygotowania teoretycznego z aktualnego tematu zajęć oraz znajomości materiału ze wszystkich poprzednio odbytych.
  4. Podczas zajęć praktycznych (prowadzonych na terenie szpitali) obowiązuje fartuch oraz obuwie zmienne. Podczas ćwiczeń obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zmienne.
  5. Wszystkie nieobecności powinny być niezwłocznie odrobione z inną grupą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia lub (w przypadku braku możliwości odrobienia z inną grupą) zaliczone (zaliczenie tematyki realizowanej podczas danych zajęć). Brak odrobienia lub zaliczenia nieobecności podczas zajęć uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia końcowego (zaliczenia, zaliczenia z oceną, egzaminu).
  6. Nieobecność na zajęciach student zobowiązany jest usprawiedliwić na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyny nieobecności. Brak usprawiedliwienia nieobecności uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia końcowego (zaliczenia, zaliczenia z oceną, egzaminu).
  7. Egzamin z przedmiotu odbywa się w sesji egzaminacyjnej w terminie określonym w obowiązującym Zarządzeniu J.M. Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Informację o formie egzaminu/zaliczenia końcowego koordynator przedmiotu podaje do wiadomości studentom podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu. Ogłoszenie terminu egzaminu/zaliczenia końcowego nastąpi nie krócej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
  8. Termin sesji poprawkowej jest określony w obowiązującym Zarządzeniu J.M. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Egzamin odbywa się w dniu ustalonym przez koordynatora przedmiotu, po wcześniejszej informacji ogłoszonej co najmniej tydzień przed jego przeprowadzeniem.
  9. Wstęp do sal, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne mają tylko studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, legitymujący się legitymacją studencką. W czasie trwania zajęć studenci nie opuszczają sal bez powiadomienia prowadzącego zajęcia. Wprowadzanie osób postronnych oraz wykonywanie zdjęć, filmów oraz nagrywanie dźwięku w jakiejkolwiek formie są niedozwolone (patrz Regulamin Studiów).
  10. We wszystkich salach Katedry oraz wszystkich pomieszczeniach budynku uczelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Podczas wszystkich zajęć dydaktycznych obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i napojów jak również zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

 
 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra Fizjoterapii - Zakład Medycyny Fizykalnej

Ul. Medyków 12
40-752 Katowice - Ligota

(32) 208 87 12
medycynafizykalna@sum.edu.pl